logotip ua5.org
UA5.ORG

Методичні матеріали з інформатики
 
 
      Головна Зв'язок Статистика Закладки Пошук      
 
 
 
Розділи
 

Популярні публікації
 

Рекомендовані матеріали
 

Рекламні матеріали
 

 

Матеріально-енергетична картина світу
Інформація і світ
     
     
 

Ми живемо в макросвіті, тобто у світі, який складається з об'єктів, по своїх розмірах порівнянних з людиною. Звичайно макрооб'єкти розділяють на неживі (будинки, засоби транспорту, меблі, одяг, верстати й механізми і так далі) і живі (рослини, тварини, сама людина).

Макрооб'єкти складаються з молекул і атомів, які, у свою чергу, складаються з елементарних часток, розміри яких надзвичайно малі. Цей мир називається мікросвітом.
 
   
     
     
Інформаційна картина миру
Інформація і світ
     
     
 
Будова й функціонування складних систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних) виявилося неможливим пояснити, не розглядаючи загальних закономірностей інформаційних процесів. До кінця XX століття стала складатися, спочатку в рамках кібернетики й біології, а потім інформатики, інформаційна картина миру. Інформаційна картина миру розглядає навколишній світ під особливим, інформаційним кутом зору, при цьому вона не протипоставлена матеріально-енергетичній картині миру, але доповнює й розбудовує її.
 
   
     
     
Інформація в природі
Інформація і світ
     
     
 
Другий закон термодинаміки, один з основних законів класичної фізики, затверджує, що якщо яку-небудь систему «надати саму собі» і забрати всі зовнішні впливи (таку систему називають «закритою»), то ця система буде прагнути до стану термодинамічної рівноваги. Її складові елементи «перемішуються», руйнується їхня структура й наступає повне безладдя — хаос. Ентропія системи, яка є мірою хаосу, зростає, а інформація (антиентропія), яка є мірою упорядкованості, зменшується. Відповідно до такої точки зору наш Всесвіт чекає «теплова смерть», тобто припинення яких-небудь змін і розвитку.
 
   
     
     
Генетична інформація
Інформація і світ
     
     
 
Будь-який живий організм, у тому числі людини, є носієм генетичної інформації, яка передається в спадщину. Генетична інформація зберігається в кожній клітці організму в молекулах ДНК, які складаються з окремих ділянок (генів). Кожний ген «відповідає» за певні особливості будови й функціонування організму й визначає як можливості, так і схильність до різних спадкоємних хвороб.
 
   
     
     
Людина і інформація
Інформація і світ
     
     
 
Людина живе у світі інформації. Людина сприймає навколишній світ (одержує інформацію) за допомогою органів почуттів. Найбільшу кількість інформації (близько 90%) людина одержує за допомогою зору, близько 9% — за допомогою слуху й тільки 1% за допомогою інших органів почуттів (нюху, дотику й смаку).
 
   
     
     
Інформація й суспільство
Інформація і світ
     
     
 
У процесі спілкування з іншими людьми людина передає й одержує інформацію. Обмін інформацією між людьми може здійснюватися в різних формах (письмовій, усній або за допомогою жестів). Для обміну інформацією завжди використовується певна мова (російська, абетка Морзе і так далі). Для того щоб інформація була зрозуміла, мова повинна бути відома усім людям, що приймають участь у спілкуванні. Чим більшу кількість мов ви знаєте, тем ширше коло вашого спілкування.
 
   
     
     
Інформаційні процеси в техніці
Інформація і світ
     
     
 
Інформаційні процеси характерні не тільки для природи, людини й суспільства, але й для техніки. Нормальне функціонування технічних пристроїв пов'язане із процесами керування, які містять у собі одержання, зберігання, перетворення й передачу інформації. У деяких випадках головну роль у процесі керування виконує людина (наприклад, водіння автомобіля), в інших керування бере на себе сам технічний пристрій (наприклад, кондиціонер).
 
   
     
     
Апаратні й програмні засоби інформатизації
Інформація і світ
     
     
 
Людиною створені спеціальні технічні пристрої, призначені для кодування, обробки, зберігання й передачі інформації в цифровій формі (комп'ютер, принтер, сканер, модем і ін.). Сукупність таких пристроїв прийнято називати апаратними засобами інформатизації.
 
   
     
     
Інформаційне суспільство
Інформація і світ
     
     
 
В останні два десятиліття масове виробництво персональних комп'ютерів і стрімке зростання Інтернету суттєво прискорили становлення інформаційного суспільства в розвинених країнах світу.
 
   
     
     
Поняття інформації
Інформація і світ
     
     
 
Слово «інформація» походить від латинського слова informatio, що в перекладі означає відомість, роз'яснення, ознайомлення. Поняття «інформація» є базовим у курсі інформатики, неможливо дати його визначення через інші, більш «прості» поняття. У геометрії, наприклад, неможливо виразити зміст базових понять «крапка», «промінь», «площина» через більш прості поняття. Зміст основних, базових понять у будь-якій науці повинний бути поясненим на прикладах або виявлений шляхом їхнього зіставлення зі змістом інших понять.
 
   
     
     
Інформація в біології
Інформація і світ
     
     
 
У біології, яка вивчає живу природу, поняття «інформація» зв'язується з доцільною поведінкою живих організмів. Така поведінка будується на основі одержання й використання організмом інформації про навколишнє середовище.
 
   
     
     
Інформація в кібернетиці
Інформація і світ
     
     
 

У кібернетиці (науці про керування) поняття «інформація» пов'язане із процесами керування в складних системах (живих організмах або технічних пристроях). Життєдіяльність будь-якого організму або нормальне функціонування технічного пристрою залежить від процесів керування, завдяки яким підтримуються в необхідних межах значення їх параметрів. Процеси керування містять у собі одержання, зберігання, перетворення й передачу інформації.

 
   
     
     
Соціально значимі властивості інформації
Інформація і світ
     
     
 
Людина — істота соціальна, для спілкування з іншими людьми вона повинна обмінюватися з ними інформацією, причому обмін інформацією завжди проводиться певною мовою — російською, англійською і так далі. Учасники дискусії повинні володіти тією мовою, на якій ведеться спілкування, тоді інформація буде зрозумілою всім учасникам обміну інформацією.
 
   
     
     
Етика при створенні та використанні інформаційних ресурсів
Інформація і світ
     
     
 

Одним з найважливіших видів ресурсів людства є інформаційні ресурси. На сьогоднішній день інформаційні ресурси будь якої країни можна вважати стратегічними ресурсами, тому що за значимістю їх можна прирівняти до матеріальних, сировинних, енергетичних або фінансових ресурсів .

Інформаційний ресурс - це дані які можуть зберігатися в будь-якому вигляді, так само можливе його кількаразове використання. Прикладом цього може бути файл, документ, фотографія, або відео. Для таких ресурсів в Інтернеті характерний певний час життя та доступність більш, ніж одному користувачеві.

Етика - це вчення про моральність, про норми і правила поведінки людей. Іншими словами етичні норми це те, що регулює поведінку людей та їх відносини в повсякденному житті. Часто ці норми просто не усвідомлюються і виконуються "автоматично".

 
   
     
     
Інформаційна культура
Інформація і світ
     
     
 

Зараз відбуваються динамічні зміни у природі та суспільстві, всього навколишнього середовища, зростають обсяги інформації, стрімко розвиваються нові інформаційні технології. Особливе значення в інформаційному суспільстві набуває організація інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури особистості. Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової інформаційної культури, яка може стати елементом загальної культури людства.

Інформаційною культурою стануть знання про інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках. У наш час інформаційною культурою володіють не всі, але з часом вона стане важливим чинником розвитку кожної людини.
 
   
     
     
Інформаційні й комунікаційні технології
Інформація і світ
     
     
 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - сукупність технологій, що забезпечують фіксацію інформації, її обробку і обмін інформацією (передачу, поширення, розкриття). Інформаційні технології - це методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації. У кінці XX - початку XXI ст. у світі, що оточує нас, намітилися позитивні тенденції в поширенні информаційно-комунікаційних технологій.  Бурхливий розвиток інформаційних технологій, конвергенція комп'ютерних систем, комунікацій різних видів, індустрії розваги, виробництва побутової електроніки призводять до необхідності переглянути уявлення про інформаційну індустрію, її роль і місце в суспільстві. Розширене трактування інформаційної політики представляється сьогодні обгрунтованим, оскільки цифрова інформація і новітні телекомунікаційні і комп'ютерні технології інтенсивно розмивають бар'єри між різними секторами інформаційної індустрії. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) включають усі види технологій, які використовуються для обробки  інформації.
 
   
     
     

 
 
 
Яндекс.Метрика
 

 
     
  Copyright © 2008-2021 UA5.org